''
මාර්ගගත අයදුම්
සමඟ අමුත්තන් අයදුම්

විශ්වවිද්යාල

Odessa ජාතික සාගරික විද්යාපීඨයේ

Odessa ජාතික සාගරික විද්යාපීඨයේ

යුක්රේනයේ අධ්යයනය
Odessa ජාතික සාගරික විශ්ව

Odessa ජාතික සාගරික විශ්ව

යුක්රේනයේ අධ්යයනය
බැංකුකරණ Kharkiv ආයතනය

බැංකුකරණ Kharkiv ආයතනය

යුක්රේනයේ අධ්යයනය
Kyiv National Economic University

Kyiv National Economic University

යුක්රේනයේ අධ්යයනය
Kyiv International University

Kyiv International University

යුක්රේනයේ අධ්යයනය
Odessa ජාතික ආර්ථික විශ්ව

Odessa ජාතික ආර්ථික විශ්ව

යුක්රේනයේ අධ්යයනය
Dnipropetrovsk University Of Alfred Nobel

Dnipropetrovsk University Of Alfred Nobel

යුක්රේනයේ අධ්යයනය

ඇතුළත් 2017-2018 යුක්රේනයේ විවෘත

සියලු විදේශීය සිසුන් යුක්රේනයේ අධ්යයනය කිරීමට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. ඔබ යුක්රේනියානු ඇතුළත් කිරීම මධ්යස්ථානය සමග අයදුම් කළ හැකිය.

යුක්රේනයේ ඇතුළත් කර කාර්යාලය

විද්යුත් තැපෑල: ua@admission.center ලිපිනය: Nauki මාවත 40, 64, Kharkiv, යුක්රේනය. දැන් ඉල්ලුම් කරන්න
සමඟ අමුත්තන් අයදුම් ගෝලීය ඇතුළත් කිරීම මධ්යස්ථානය අප අමතන්න සහා උපකාර